Med en strävan efter att uppnå en status som det mest respekterade logistikföretaget i Europa för oförpackade livsmedel utvecklar vi konstant nya lösningar. Med ny teknik och allt kunnigare och mer engagerade medarbetare når vi nya höjder.


Insikten att FoodTankers största miljöpåverkan, förbränningen av diesel vid transporter, går hand i hand med företagets lönsamhet, har lett fram till vår miljötrappa för att minska bränslekostnader och miljöpåverkan. Trappan bör städas uppifrån och ner för att ge bästa effekt.

FoodTankers miljötrappa


Välj transportslag
FoodTankers-Gruppen arbetar med tanktransporter men är även på väg med intermodala transporter. Detta betyder att vi använder tankcontainrar som sedan transporteras med olika transportslag, oftast en kombination av tåg, färja och lastbil.
Vi för diskussioner med flera av våra kunder för att hitta rutter som kan vara möjliga att flytta över till intermodal trafik. Miljöaspekten är i de flesta fall uppenbar, men andra praktiska faktorer utgör ofta en begränsning, till exempel längre leveranstid, minskad flexibilitet, sämre kontroll över godset och ökad risk för förseningar. I praktiken måste de beskrivna begränsningarna uppvägas av ett motsvarande lägre pris. FoodTankers-Gruppen tror att intermodala transporter kommer att öka ordentligt framöver, främst beroende på lägre kostnader men förhoppningsvis även genom ett ökat miljömedvetande. Intermodala transporter är ett prioriterat tillväxtområde för FoodTankers.
Skapa trafikbalans vid försäljning
Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi uppnås bäst genom att undvika att fordon körs tomma. Varje körd kilometer utan last påverkar miljön negativt utan att någon kundnytta skapats.
Grunden i FoodTankers marknads- och säljarbete är att analysera och bearbeta marknaden för att hitta kunder och destinationer som reducerar andelen kilometrar som körs utan last. En viktig del av arbetet är att försöka förändra förutsättningar hos befintliga kunder för att underlätta till exempel samlastning. Arbetet är långsiktigt och mycket styrt av geografiska förutsättningar. Tillgång till unika modeller och verktyg gör analysarbetet möjligt. På dagsnivå försöker våra planerare uppnå motsvarande effekt genom att köpa och sälja transporter på spotmarknaden.
Planera rätt
Våra trafikledares uppgift är att planera så att aktuella transportuppdrag kan utföras samtidigt som kostnaden för att utföra dem minimeras. I praktiken betyder det att den totala körsträckan för att utföra inneliggande kundorder ska minimeras samtidigt som lovade tider för lastning och lossning ska hållas, en inte helt enkel ekvation.
Centraliserad planering är en av hörnstenarna för att uppnå en bra plan. Vid en decentraliserad planering är risken för suboptimering och att tomma fordon helt enkelt möts på vägarna stor. Sedan tio år sker all planering i Karlshamn.
Att optimera planeringen dynamiskt för att minimera onödig körning är nästa steg vi arbetar med. Idag sker planeringen manuellt med stöd av administrativa system, vilket ger ett bra, men inte optimalt, resultat. Tillsammans med en dansk aktör driver vi ett projekt att implementera deras optimeringssystem i vår verksamhet.
Optimeringsalgoritmer skapas för att åstadkomma kortaste praktiska körsträcka med hänsyn till lastnings- och lossningsorter samt till exempel tider, fordonens aktuella position, vägnätet, diskanläggningar, färjor, fordonens begränsningar och typ av produkt.
 
Köra rätt väg
En optimal planering kan snabbt förstöras genom att fordonen inte kör den väg som planerats. På FoodTankers är det trafikledarna som ansvarar för att chaufförerna kör fordonen den väg som planerats och att lastning och lossning sker vid utlovade tidpunkter. De kan idag följa och kommunicera med bilarna i realtid via fordonssystemet Transics. För att följa upp att vi kör rätt väg mäter vi idag verkligt körd sträcka och jämför med teoretisk sträcka från kartprogrammet.
Köra på rätt sätt
Våra chaufförer är utbildade i ”sparsam körning”- EcoDriving. Uppföljning sker genom Transics, där vi i realtid får information inte bara om bränsleförbrukning utan även om chaufförernas körbeteende såsom fart, bromsning, acceleration, utrullning och tomgångskörning med mera.
Använda bränslesnål utrustning
Även den bästa av chaufförer måste ha bra utrustning underhållen på rätt sätt för att bränsleförbrukningen per körd kilometer ska hållas på rimlig nivå. Byte till nya fordon ger den största effekten för miljön men även underhåll påverkar bränsleförbrukningen. Sedan flera år pumpar FoodTankers med nitrogen. Rätt tryck i däcken betyder mycket för rullmotståndet och därigenom för bränsleförbrukningen. Nitrogen har den positiva egenskapen att den inte läcker genom gummit i den utsträckning som vanlig luft i däck gör. FoodTankers har använt nitrogen under många år och ser en stor skillnad. Nitrogendäcken har i mycket högre utsträckning korrekt lufttryck än däck med luft.
Använda rätt bränsle
Från augusti 2016 körs FoodTankers Norden-flotta på 100% HVO (hydrerade vegetabiliska oljor). HVO 100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. Dieseln levereras från Circle K till vår mack i Stilleryd. Att vi kör på ren HVO innebär att vi reducerar våra koldioxidutsläpp med upp till 90% jämfört med fossil diesel. HVO är fri från palmolja. En stor fördel med HVO jämfört med RME är att man inte behöver göra några fordonsmodifikationer och man ökar inte heller serviceintervallerna på fordonen.